Descripción: 
El 'Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística' presenta, entre otros, los siguientes artículos:
- Los llamados 'cortes sintácticos' de la conversación coloquial, Antonio Briz
- El 'De Senectute' de Cicerón en romance (ss. XIV-XVI). Un estudio sintáctico contrastivo, Santiago Del Rey Quesada
- Gramática, discurso, oralidad. Las formas "invisibles" de la polaridad positiva en español coloquial, Araceli López Serena
- Morfologia històrica de la llengua catalana, coordinat, Mar Massanell Messalles
- Avançant en el coneixement de la morfologia històrica de la llengua catalana, Mar Massanell Messalles
- Déu lo í perdó tot ý·l tinga en la sua santa glòria”. Al·lomorfia i reanàlisi en el pronom de datiu singular li i en el neutre ho en català antic, Josep Ribera
- Entre gerundis i participis de present en català medieval, Jordi Suïls Subirà
- Les terminacions àtones de primera i segona persona del plural en català. Una aproximació diacrònica i geolingüística,Mar Massanell Messalles
- Entre la morfologia, la semàntica i la pragmàtica. El condicional evidencial reportatiu amb verbs de percepció en català antic, Josep Martínes Péres
- La sufixació en la premsa valenciana del segle XIX, Joaquim Martí Mestre.
Correo electrónico: 
Ciudad: 
Barcelona
País: 
España
19/12/2019 Noticias