Materias de especialidad: 
Descripción: 
`Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega´ revista del Departamento de Filoloxía Galega e Latina, de la Universidad de Vigo (España), presenta en este volumen, entre otros, los siguientes artículos:-Abraham Castro García: Análise materialista de Retorno a Tagen Ata (1971) / Materialist analysis of Retorno a Tagen Ata (1971)

-Ángela Otero Fontán: Estudo lingüístico dos alcumes da parroquia de Darbo (Cangas do Morrazo) / Linguistic study of nicknames from the parish of Darbo (Cangas do Morrazo)

-Nuria Bouzas Antas: Aguafuertes gallegas, unha mirada da paisaxe allea á construción cultural galega / Aguafuertes gallegas, an outsider’s perspective to the Galician landscape

-Fernando Groba Bouza: Aproximación xeolingüística ao léxico raiano galego-portugués a través do xénero documental / Geolinguistic approach to the Galician-Portuguese frontier lexicon through the documentary genre

-Antonio Martín Piñero: Sobre a alternancia nas locucións preposicionais con base e respecto. Estudo contrastivo galego-español / On the alternation in prepositional locutions with base and respecto. A Galician-Spanish contrastive study.
Correo electrónico: 
Ciudad: 
Vigo
País: 
España
24/11/2021 Noticias