Editorial/Institución editora: 
Universitat de Barcelona
Ciudad: 
Barcelona
País: 
España
Año: 
2016
Tipo de publicación: 
Revistas
Descripción: 
El Boletín americanista és una revista científica editada per Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB) i per Edicions UB. Des de 1959 és un fòrum de debat de la història d´Amèrica, destinat a un públic especialitzat. Dedicada a difondre produccions acadèmiques, a partir de l´any 2010 va establecir la periodicitat semestral. Té per objetiu facilitar el debat interdisciplinari sobre el passat i el present dels països americans. Hi tenen cabuda les investigacions sobre el passat precolombí, la història colonial, així com la historia contemporania i actual de les repúbliques americanes, sense excloure camps científics com ara l´antropologia, la sociologia o l´art. La revista també accepta articles que estableixin comparacions amb altres àmbits geogràfics però en perspectiva americana. El Consell Editor convida a la presentació de contribucions, articles i dossiers, inèdits i originals, així com ressenyes de llibres, que inclouran les dates de recepció, i l´aprovació pel Consell de Redacció. L'idioma de publicació és l'espanyol. Resum en espanyol i en anglès. L´exigència és que els textos siguin originals, que no hagin estat publicats amb anterioritat, i que no es trobin en avaluació per a ser incorporats en altres publicacions. Els originals són examinats per avaluadors externs, i la decisió final és comunicada a l'autor/a. El temps màxim transcorregut des de la recepció de l´article fins a la seva publicació és d´un any, encara que es pot veure alterat en funció de la programació de la revista. La freqüència de publicació es semestral.
 
ISSN electrònic: 2014-993X

ISSN paper: 0520-4100

 
Correo electrónico: 
Fecha de publicación: 
Jueves, 29 diciembre, 2016
29/12/2016 Publicaciones