Editorial/Institución editora: 
Instituto da Lingua Galega y Sección de Lingua do Consello da Cultura Galega.
Tipo de publicación: 
Actas
Descripción: 

Actas del simposio 'Variación e prescrición' del 2003. (Colección Base. Serie Lingüística 3). Unha perspectiva desde o idioma galego


DL: 474/2005 - ISBN: 84-95415-94-1


Índice


- Limiar. Pág. 9.


- La esquiva norma del español. Sus fusiones y relaciones con la variación y el estándar. Violeta Demonte. Pág. 13.


- Descripció i prescripció en la Gramàtica del català contemporani (2002). Joan Solà. Pág. 31.


- Gramática descritiva, língua padrão e variação. Inês Duarte. Pág. 43.


- Entre o uso e a norma. O proxecto de Gramática da Real Academia Galega. Rosario Álvarez, Francisco Cidrás, Ernesto González Seoane, Xosé Luís Regueira, Xosé Xove. Pág. 61.


- Estándar oral. Xosé L. Regueira. Pág. 69.


- O estándar prosódico. Elisa Fernández Rei. Pág. 97.


- Maiúsculas e minúsculas: criterios de uso. Concepción Diéguez Diéguez, Soraya Domínguez Portela, Belén López Gómez e Fátima Rodríguez Ruibal. Pág. 127.


- Problemas na identificación e acentuación das interrogativas indirectas: Dime que acentúo ben / Dime qué acentúo ben. Luz Cures Vázquez, Xesús Manuel Mosquera Carregal e Marta Negro Romero. Pág. 165.


- Escribir e prescribir. Variación e prescrición ortográfica e gramatical da lingua galega (1950-1982). Serafín Alonso Pintos. Pág. 189.


- Unha achega ó estudo do proceso de codificación ortográfica e gramatical da lingua galega (1980-2000). Paulo Sánchez Vidal. Pág. 201.


- ¿Influente ou influínte? Prescrición e uso da vogal temática verbal da C-III nos adxectivos en -NTE na lingua galega. Francisco Dubert García. Pág. 223.


- O diminutivo na definición actual do estándar morfolóxico. Larisa Santos Suárez. Pág. 247.


- Converxencia e diverxencia en certas estruturas morfosintácticas do galego. Bieito Silva Valdivia. Pág. 259.


- A corrección lingüística nas cláusulas de relativo. Isabel Vaquero Quintela. Pág. 283.


- O verbo galego: usos e abusos, descrición e prescrición. Xosé Xove. Pág. 313.


- A sintaxe na gramática: problemas de descrición e problemas de prescrición. Francisco A. Cidrás Escáneo. Pág. 335.


- A definición dun estándar sintáctico: problemas, cautelas, límites. Rosario Álvarez. Pág. 359.


- Do uso á norma, da norma ao uso (Variación sociolingüística e estandarización no idioma galego). Henrique Monteagudo. Pág. 377.


- Programa. Pág. 437


Correo electrónico: 
16/06/2016 Publicaciones