Editorial/Institución editora: 
Grup Català de Sociolingüística (GCS). España
Tipo de publicación: 
Revistas
Descripción: 

Volum 18 (2006) Sumari


Boix-Fuster, E.: «Llindar».


Secció monogràfica: La situació sociolingüística de les Illes Balears


Introducció de J. A. Villaverde.


- Melià, J.: «Els coneixements de català a les Illes Balears segons el Cens de població de l'any 2001».


- Querol, E.: «Comparació dels usos i les representacions de les llengües a les Illes Balears, Catalunya, el País Valencià i Andorra».


- Villaverde, J.A.: «L'Enquesta sociolingüística 2003. Principals resultats».


- Joan, B.: «Dinàmica normalització-substitució a les Illes Balears».


- Segura, Ll.: «Introducció al marc legal de la llengua catalana a les Illes Balears».


- Salvà, P.A.: «La nova realitat geodemogràfica de les Illes Balears al començament del segle XXI: creixement de la població i fluxos migratoris».


- Miralles, J i Iturraspe, A.: «Opinions i actituds envers el català dels estrangers d'origen europeu residents al Pla de Mallorca».


- Ramon, N.: «Immigració i acolliment lingüístic a les Illes Balears».


- Vinent, P i Florit, E.: «El Pla insular de normalització lingüística de Menorca».


Secció Miscel.lània


- de Rosselló, C i Boix-Fuster, E.: «El català, el castellà i l'anglès: tres llengües en joc. Les ideologies lingüístiques dels estudiants de la Universitat de Barcelona».


- Fukuda, M.: «El Col.legi Japonès de Barcelona. Les ideologies lingüístiques d'una comunitat».


- Torrens, R.M.: «Entrevista sociolingüística semidirigida o construcció compartida d'identitats. Els italians a Catalunya».


- Galindo, M.: «Les funcions discursives de l'alternança de codis als patis de les escoles de Catalunya».


- Junta GCS: «Fer fàcil viure en català. Les polítiques lingüístiques del nou govern de Catalunya».


- Boix-Fuster, E.: «Volem les "Veus" a Reus. Un balanç de l'exposició "Veus" del Fòrum Universal de les Cultures. Barcelona 2004».


Correo electrónico: 
16/06/2016 Publicaciones