Convocante: 
Departamento de Filología Hispánica, Universidad de Barcelona
Tipo de convocatoria: 
Ofertas de empleo
Fecha límite de solicitud: 
Viernes, 30 junio, 2017
Descripción: 
Se convoca una plaza para la especialidad «Producción textual en lengua española y prácticas externas curriculares» (Lengua española)

1. Requisits dels aspirants

1.1. Requisits generals per a ser admès en aquest concurs:
a) Nacionalitat: d’acord amb el que estableix l’article 45 de la LUC, podran participar en aquesta convocatòria ciutadans/ciutadanes de qualsevol nacionalitat. Els ciutadans/ciutadanes estrangers no comunitaris i les persones que no puguin ser incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya han de disposar del permís de treball i de residència abans de la formalització dels corresponents contractes.
b) Tenir complerts 16 anys, i no haver superat l’edat de jubilació ordinària.
c) No haver estat separat del servei de l’Administració Pública ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
d) No incórrer en causa legal d’incapacitat, segons la normativa vigent.
e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatibles amb l’exercici de la docència.
f) Acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent (nivell C1, de suficiència de coneixement del català o equivalent) d’acord amb l’establert pel Decret 128/2010, de 14 de setembre sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, o aportar el compromís d’acreditació en el termini màxim de dos anys, d’acord amb el previst a l’apartat 5.3 del Reglament d’Usos Lingüístics a la Universitat de Barcelona aprovat per la Junta de Govern de la UB el 30 d'octubre de 1996 i modificat per Junta de Govern de 15 d'abril de 1999. Els aspirants estrangers hauran d’acreditar un coneixement adequat del castellà. Es pot exigir la superació de proves específiques amb aquesta finalitat.

1.2. A més dels requisits generals els candidats/les candidates han de complir els següents requisits específics:
Professor associat:

a) Títol de llicenciat, diplomat o equivalent, excepte que es declari expressament pels Centres afectats per alguna plaça concret ateses les seves especials característiques.
b) Acreditar l’exercici d’activitat professional fora de la Universitat de Barcelona, pel qualsevol mitjà legalment vàlid, en aplicació de les condicions establertes per al curs 2015-2016.
c) No es pot contractar com a professor associat el personal docent i investigador funcionari de qualsevol universitat espanyola.

1.3. Requisits específics en cas de titulacions estrangeres:
Els títols acadèmics que presentin els aspirants que no hagin estat expedits per les autoritats educatives d’un país membre de la Unió Europea han d’estar homologats al corresponent títol oficial universitari espanyol. Com a excepció, per a ser admès a places que tenen per objecte impartir docència de llengua estrangera, no serà necessària l’homologació quan el títol estranger procedeix d’un país d’origen d’aquesta llengua estrangera.

1.4. Requisits específics per als aspirants estrangers:
El permís de residència/exempció permís de treball, s’ha de presentar abans de l’inici de l’activitat.

2. Criteris generals

Els criteris generals de valoració establerts per la UB en base als quals les comissions han de decidir els criteris específics per a cada plaça són:
1) Competència disciplinària específica.
2) Capacitat docent i investigadora.
3) Adequació a les prioritats docents i investigadores de la plaça.
4) Per a les places de professor associat i associat mèdic, adequació de l’experiència professional al perfil docent de la plaça.
5) En les places vinculades a institucions sanitàries, s’ha de tenir en compte, a més, la competència i la qualificació assistencials.

Es considera mèrit preferent estar acreditat o acreditada per a participar en concursos d’accés a cossos universitaris.

3. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per a participar en els concursos s’ha de formalitzar en un document normalitzat que es pot recollir a les oficines d’Afers Generals de les Administracions de centre corresponent.

Juntament amb la sol·licitud cal presentar:
a) Fotocòpia DNI/Passaport o NIE (per a estrangers).
b) Fotocòpia simple del títol de llicenciat, diplomats i/o doctor, segons la categoria de la plaça i el determinat pel Centre, en el cas que sigui de la UB, o fotocòpia confrontada si ho és d’una altra Universitat.
c) Documentació que acrediti el compliment de la resta dels requisits específics previstos.
d) Currículum vitae d’acord amb el model que s’indica en el dors de la instància de la sol·licitud. S’ha d’acreditar documentalment tots els mèrits al·legats. La comissió específica pot demanar posteriorment, en cas de considerar-ho oportú, la documentació original o fotocòpia compulsada.
e) Documentació acreditativa dels requisits de capacitació lingüística o compromís d’acreditació en el termini màxim de dos anys.
f) Programa de les assignatures a impartir en aquells centres que ho requereixin, i consti aquest requeriment en el tauler d’anuncis del centre.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, s’han de presentar al registre del centre corresponent dins del termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També és valida la presentació a la resta d’oficines de registre de la Universitat de Barcelona.

http://www.ub.edu/comint/pdi/concursos/20170609/pl...

Fecha límite para la presentación de candidaturas: hasta el 30 de junio de 2017
 

Forma de envío de la candidatura: http://www.ub.edu/comint/pdi/notis/2017/20170609.html
País: 
España
Dirección postal completa: 
Facultad de Filología, Departamento de Filología Hispánica, Universidad de Barcelona
Correo electrónico: 
Página de Internet: 
12/06/2017 Convocatorias y empleo