Descripción: 
`Cadernos de Fraseoloxía Galega´ presenta en este nuevo número, entre otros, los siguientes artículos:
-Cuestións de variación fraseolóxica diatópica entre Cuba e Canarias / Questions of diatopic phraseological variation between Cuba and the Canary Islands, Luis Alfaro Echevarría
-O tratamento da fraseoloxía na parte introdutoria dos dicionarios monolingües do español / The presentation of the phraseological units in the introductory part of the Spanish monolingual dictionaries, Mohammed Boughaba
-O Maio do Outono. Refráns romances do mes de outubro / O Maio do Outono. Romance proverbs concerning the month of October, José Enrique Gargallo Gil y Joan Fontana I Tous
-Como ensinar a lingua e a literatura galega a través dos refráns / How to teach Galician language and literature through proverbs, Luis González García
-A desautomatización fraseolóxica en titulares xornalísticos cubanos do ano 2019 / The phraseological manipulation in Cuban headlines during 2019, Geisy Labrada Hernández, Irina Bidot Martínez y Celia María Pérez Marqués
-O tratamento das siglas en situacións comunicativas heteroxéneas dende unha perspectiva tradutolóxica / The treatment of acronyms in heterogeneous communicative situations from a translational perspective, Marie-Évelyne Le Poder
Correo electrónico: 
Ciudad: 
Santiago de Compostela
País: 
España
04/07/2022 Noticias