Autor: 
M. Àngels Fuster Ortuño
Director: 
Vicent Martines Lloc
Editorial/Institución editora: 
Universitat d’Alacant
Ciudad: 
Alicante
Año: 
2009
Tipo de publicación: 
Tesis
Tipo de tesis: 
Tesis doctorales
Materias de especialidad: 
Descripción: 

Curial e Güelfa multilingüe. Traducció a l'espanyol de Curial e Güelfa tenint en compte les seues traduccions a l'espanyol i l'anglés publicades durant els Segles XX i XXI. Eines per a l'anàlisi multilingüe de clàssics literaris catalans i romànics


SINOPSI:


En aquest treball d’investigació pretenem abordar la qüestió de la traducció de textos antics, tot i centrant-nos en la traducció a l’espanyol de la novel·la medieval Curial e Güelfa des d’un punt de vista filològic, és a dir, intentant mantenir-nos fidels al text original per a transmetre d’una manera rigorosa el seu esperit, el seu estil i totes les seues característiques —en la mesura del possible— als lectors contemporanis. Aquest treball d’investigació es proposa els següents objectius primordials:


1. Realitzar una traducció a l’espanyol de la novel·la cavalleresca catalana escrita durant el s. XV Curial e Güelfa. Aquesta traducció tindrà en compte les traduccions a l’espanyol i a l’anglés precedents publicades durant el segle XX [Marquina (1920), Gimferrer (1982), Waley (1982)] i el segle XXI [Butinyà (2003)].Waley (1982)] i el segle XXI [Butinyà (2003)]. El text original base de la nostra traducció serà l’edició filològica definitiva feta per Antoni Ferrando al si del Projecte IVITRA (Ferrando [ed.], 2007). 2. Obtenir una descripció exhaustiva —especialment lèxica i ortogràfica— del lèxic original d’aquesta obra clàssica de la literatura catalana, amb l’establiment de llistats de mots i concordances, a través de les aplicacions informàtiques específiques desenvolupades al si del Projecte IVITRA.

3. Obtenir una descripció exhaustiva —especialment lèxica i ortogràfica— del lèxic de les diverses traduccions castellanes de què ha estat objecte el Curial e Güelfa, amb l’establiment de llistats de mots i concordances, a través de les aplicacions informàtiques específiques desenvolupades al si del Projecte IVITRA.

4. Obtenir una descripció exhaustiva —especialment lèxica i ortogràfica— del lèxic de la traducció anglesa de què ha estat objecte el Curial e Güelfa, amb l’establiment del llistat de mots i concordances, a través de les aplicacions informàtiques específiques desenvolupades al si del Projecte IVITRA.

5. Aportar el cabal textual del Curial e Güelfa acarat amb l’espanyol i l’anglés (de les respectives traduccions) a fi de contribuir a la millora del coneixement sobre la llengua catalana.

6. Aportar instruments i dades filològiques a les institucions competents en matèria de normativització lingüística (Acadèmia Valenciana de la Llengua, Institut d’Estudis Catalans, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana), en un moment com l’actual, tan significatiu per a l’establiment de la llengua catalana.


Correo electrónico: 
16/06/2016 Publicaciones